Bu ders Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecine odaklanmakta ve bu dönemde yaşanan dönüşümlerin modern Türkiye’nin oluşumuna yansımalarını incelemektedir. Ders bir düzeyde kronolojik bir akış takip etmekle birlikte, asıl olarak belli temalar etrafında şekillenmiş modüller üzerine kuruludur. Altı modül boyunca, devlet aygıtının modernleşmesi, küresel ekonomiye eklemlenme, şehirlerin dönüşümü, modern sanat formlarının ortaya çıkışı ve toplumsal hayattaki değişiklikler tartışılacaktır. Öğrenciler Osmanlı’nın son döneminde gerçekleşen siyasi reformlar, dönemin siyasi ve entelektüel figürleri, modernleşme ile birlikte toplumsal yapıda meydan gelen değişiklikler, şehirlerin demografik yapısı, kültürel hayat ve son olarak değişimi tetikleyen süreçler olarak savaş dönemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu başlıklar birincil ve ikincil kaynaklar aracılığıyla işlenecektir.

Bu ders, bilimin farklı disiplinlerinde dünyayı ve gündelik yaşamı değiştiren buluşları, icatları ve dönüşümleri tartışarak öğrencilere temel bilimler konusunda geniş bir çerçeve sunmayı amaçlar. Ayrıca, üzerinde durulan bilimsel disiplinler ve aralarındaki bağlantılar hakkında öğrencilerde merak uyandırmayı, öğrencilerin bilimsel gelişmelerin sonuçlarını ve bugünün dünyasının şekillenmesinde bilim ve teknolojinin rolünü anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Bu dersin temel amacı öğrencilere beşeri ve sosyal bilimlerde dünya medeniyetleri ve tarihi ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Öğrencilerin bu kavramlar üzerine inşa edilen sosyal bilim teorilerini tanımaları, kavramların ve fikirlerin zaman ve mekân bağlamında değiştiğini ve kurumsal çerçevelerle belirlendiğini anlamaları beklenir. Uygarlık, bilim, tarih, zaman, mekân, mit, din, birey, toplum, aile, devlet, millet, ırk, cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi kavramların içeriğine ve sosyal bağlamlarına odaklanan ders, öğrencilerin dünya tarihi içerisinde belirli gelişmelere yol açan tarihsel bağlam ve entelektüel koşulları anlamalarını sağlar. Bu bağlamda genel tema, medeniyeti nasıl anladığımız ve farklı medeniyet kavramlarıyla etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumladığımız ve gündelik uygulamalarımızı nasıl organize ettiğimize yansımalarını incelemektir. Bu nedenle bu ders dünyanın başlangıcından, bilimsel, dini ve efsanevi kökenli öyküleri ve 20. yüzyılın başlarındaki sömürgecilik ve devrimlerin tarihini kapsar. Öğrencilerden dönem boyunca birincil ve / veya ikincil metinleri okumaları; tarih, aile, din, şehir ve / veya ulusla ilgili belgesel ve / veya filmler izlemeleri ve ders kapsamındaki kuramsal çerçevelere referansla tartışmalara katılmaları beklenir.

Bu disiplinler-üstü ders, öğrencilerin kendi yaşam anlayışlarını ve diğer insanlarla, toplumla ve varlığın geri kalanıyla olan ilişkilerini etik bir çerçeveden ve eleştirel bir anlayışla değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Onları özgürce düşünmeye teşvik etmek; önyargılardan arınmalarına yardımcı olmak; özgüven sahibi, diğer canlıların haklarını takdir eden ve sivil katılım yoluyla toplumun gelişiminde aktif bir rol oynayan, sorumluluk sahibi bireyler haline gelmelerinde onlara destek olmak, dersin diğer temel hedefleridir. Çeşitlilik, Vatandaşlık / Kentlilik (‘Cit-y-zenship’), Toplumsal Cinsiyet, Bilgi Teknolojileri ve Biyoetik sorun alanlarına odaklanarak tasarlanan beş ayrı modülden oluşan ders ayrıca öğrencilere temel araştırma becerilerini kazandırmayı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek dil hâkimiyetlerini pekiştirmeyi ve öğrencilerin akademik kelime haznelerini hem alıcı hem de üretken düzeyde genişletmeyi amaçlar.

Öğrencileri farklı bakış açılarından tasarım disiplini ve pratikleri ile karşılaştırmayı amaçlayan ders, tasarımı teknik/teknolojik, maddesel, mekânsal, ekolojik, politik, ekonomik ve küresel açılımları ile ele alır. Sınırların muğlaklaştığı tasarım, sanat, mimarlık, mühendislik, fen bilimleri ara-kesitlerinden örneklem alanını oluşturan derste, malzeme özellikleri, kavramsal çıkış noktaları, teknolojik ve kültürel boyutları ile ele alınacak tasarım nesneleri ve süreçleriyle öğrencilerin tasarım farkındalığının artırılması hedeflenir. ‘Analog/dijital’, ‘zanaat/fabrikasyon’, ‘bireysel/sosyal’, ‘özel/genel’, ‘maddesel/maddesiz’, ‘standart/standart olmayan’ gibi ikili karşıtlıklar üzerinden yapılan tartışmalar ekseninde, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, copyrightcopyleft, açık-kaynak gibi kavramlara da odaklanan ders, tasarım ve gündelik hayat ilişkilerini sorgulayan, araçsallık ve stratejileri ön plana çıkaran, temsil ve haritalama ve veri-güdümlü tasarım konularını ele alan modüllerden oluşur.

Hesaplamalı Düşünme dersi, karmaşık problem çözme görevleri için algoritmik düşünmeye uygulamalı bir şekilde giriş yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu ders ile hesaplama, matematik, mantık ve tasarım tabanlı farklı disiplinler arasında problem çözme becerileri ve yetkinliklerin oluşturulması amaçlamaktadır. Öğrencilerin gruplar halinde çalışacakları örüntü tanıma, soyutlama ve tümevarım/tümdengelim gibi birçok konu ve kazanacakları problem çözme becerinin yanı sıra, heyecan verici bilmeceleri ve sorunları çözmek için verilerle çalışarak, Python gibi programlama arayüzlerini kullanabilmeleri için öğrencilere bir alt yapı oluşturacaktır. Genel olarak, öğrenciler bu ders ile üniversite yaşamları ve haricinde de karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik onları hazırlayacaktır.

Bu ders öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını, dinlediklerini, izlediklerini eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamayı amaçlar. Özet ve dilekçe yazmaktan argümana dayalı yazılara, münazaralardan araştırma, söylem analizi ve eleştiri yazıları yazmaya kadar geniş bir yelpazede eleştirel okuma ve yazma egzersizleriyle biçimlenen dersin bir diğer hedefi de akademik etik konusunda yüksek bir farkındalık yaratmaktır.

Bu dersin iki temel amacı vardır: Türkçe dil becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için öğrencileri Türkçe materyallerle buluşturmak ve bu materyallerin kullanımı aracılığı ile öğrencileri Türkiye kültürüyle tanıştırmak.

Bu ders, erken Cumhuriyet döneminden günümüze kadar modern Türkiye tarihini siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle incelemektedir. Ders, belirli temalara dayalı modül temelli bir yapının ardından, Türkiye tarihinin genel eğilimleri ve süreçlerindeki kırılmalar ve sürekliliklere odaklanır. Altı modül boyunca, imparatorluktan cumhuriyete, tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş, Soğuk Savaş’tan yeni küresel dünyaya geçiş gibi konular köyden kente göç, toplumsal hareketler, neo-liberalleşme, siyasal İslam ve kimlik siyasetiyle ilişkili çeşitli sosyal, ekonomik ve kültürel yönleriyle tartışılacaktır. Bu bağlamda, ders aslında üç ilke üzerine planlanmıştır: İlk olarak Türkiye’yi küresel bir bağlama yerleştirir, dolayısıyla bağlantıları ve kopuklukları vurgular. İkinci olarak hem devlet düzeyindeki dönüşümleri hem de “sıradan” insanların bu dönüşümlerden nasıl etkilendiğini değerlendirir. Son olarak ise, ikincil rehber kaynakların yanı sıra, birincil kaynakları kullanarak öğrencilerin geçmişle kişisel bir ilişki kurmalarına yardımcı olur ve onların tarihi, bir dizi olay yerine daha derin bir şekilde anlamalarını teşvik eder.

Bu ders, öğrencilere sanat ve edebiyat eserlerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek için gerekli temel prensipleri tanıtmayı amaçlar. Sanat ve edebiyat eserlerinin toplumsal ve politik bağlamlarıyla ve her birinin dahil olduğu fikir çatışmalarıyla birlikte tartışıldığı derste öğrencilerin sanat ve edebiyat eserlerini görmek, okumak ve çözümlemek için gerekli araçları öğrenirken eleştirel düşünme yetilerinin de gelişmesi hedeflenir. Dersin bir diğer önemli hedefi de öğrencileri İstanbul’da gündelik olarak karşılaştıkları sanatsal ifade ve üretim biçimlerine karşı algılarını açık tutmaya teşvik etmektir.

Bu ders, öğrencilere bugün insanlığın küresel ölçekte yüzleştiği ve çözülmesi oldukça zor olan meseleleri kavrayıp tartışabilmek için gerekli kavramsal alt yapıyı kazandırmayı hedefler. Savaş, şiddet ve göç gibi insanlık tarihi kadar eski meselelerin yanı sıra, günümüzde küreselleşme süreci ile bağlantılı olarak ortaya çıkan sorunların, ekonomi, çevre, kültür, siyaset ve toplumsal alana yayılan geniş bir ölçekte ele alındığı dersin bir diğer hedefi ise öğrencilerin kapitalist ekonomi, insan hakları, küresel insan dolaşımı, iklim değişikliği / krizi gibi meselelere yönelik farkındalık, kavrayış ve eleştirel düşünme yetilerini geliştirmektir.

‘Toplumsal sorumluluk’ kavramını kuramsal bilgiler ve evrensel değerler çerçevesinde ele alan bu ders, sivil katılım faaliyetleri aracılığıyla bu bilgileri aktif vatandaşlık becerilerine dönüştürmeyi amaçlar. Derste öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin ihtiyaç ve sorunlarının farkına vararak bunlara yaratıcı çözümler üretmek üzere farklı ölçek ve içeriklerde projeler tasarlayıp uygulamaları beklenir.

Caz müziğinin biçimsel ve evrimsel gelişimi üzerinden caz tarihi üzerine kapsamlı bir bilginin verildiği ders, öğrencilerin cazı anlamalarını ve takdir etmelerini sağlamayı amaçlar. Öğrencilerin temel müzikal öğeleri caz müziği kapsamında tanımlayabilmeleri, caz literatüründeki stillerin ana karakteristik özelliklerini kavrayabilmeleri, caz ve diğer müzik türleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları görebilmeleri ve sosyal ve tarihsel bağlamda caz müziğindeki gelişimleri izleyebilmeleri dersin diğer temel hedefleridir. “Erken Caz ve New Orleans”, “1920’lerde New York / Louis Armstrong”, “The Swing Bands / Count Basie and Duke Ellington”, “Bebop / 1950’ler: Cool Jazz and Hard Bop”, “Modality of Miles Davis’in Modalitesi ve John Coltrane”, “The Avant-Garde, Fusion”, “Latin Caz” ve “Caz ve Rock” dersin kapsadığı konu başlıklarından bazılarıdır.

Evreni ve içinde yaşadığımız dünyayı bilimsel metodoloji yoluyla nasıl anladığımıza odaklanan ders öğrencilerin toplumumuzda bilim ve teknolojinin rolünü daha iyi kavrayabilmelerini, bilimsel tartışmalar ve gelişmelere yönelik daha olgun bir yaklaşım gösterebilmelerini hedefler. “Evrenin deseni ve panoraması”, “Gökteki devirler”, “Hareket, enerji ve yerçekimini anlamak”, “Güneş Sisteminde gezinti”, “Uzay kalıntıları ve öte-dünyaların yeni bilimi: Başka gezegenlerde hayat var mı?”, “Natural nükleer makine, yıldızımız Güneş ve yıldızların karakteristik desenleri”, “Yıldızlar nasıl doğar? Onların bir yaşamı var mı? Yıldız ölümüne giden yollar ve kozmik patlamalar”, “Galaksi bahçesi ve galaktik evrim: Süper-kütleli karadelikler evrimi ne kadar kontrol eder?”, “Evrenin kaderi nedir bilebilir miyiz?” gibi soru ve başlıklar derste tartışılacak konuların bir kısmını oluşturur.

Öğrencilerinin üniversite seviyesinde araştırma becerilerini geliştirmek ve kritik düşünme yetilerini uygulayarak akademik bir konuda kaynak kullanarak makale yazmak için gereken becerileri kazanmalarını sağlamak.

‘Toplumsal sorumluluk’ kavramını kuramsal bilgiler ve evrensel değerler çerçevesinde ele alan bu ders, sivil katılım faaliyetleri aracılığıyla bu bilgileri aktif vatandaşlık becerilerine dönüştürmeyi amaçlar. Derste öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumsal çevrenin ihtiyaç ve sorunlarının farkına vararak bunlara yaratıcı çözümler üretmek üzere farklı ölçek ve içeriklerde projeler tasarlayıp uygulamaları beklenir.

Bilimsel ve dinsel dünya görüşleri arasındaki ilişki sık sık gerilim olmuştur, ancak ikisi arasındaki muhalefet kaçınılmaz mıdır? Bilim ve din arasındaki ilişkiyi çevreleyen pek çok tartışma, bilim tarihi ve felsefesi ve bunun din ile ilişkisi hakkında yeterince bilgilendirilmemiş bir bakış açısı içinde gerçekleşmiştir. Bu nedenle bu dersin amacı, disiplinler arası bir yaklaşımla, bilimsel, felsefi ve tarihsel perspektifleri kucaklayarak bu ilişkinin daha incelikli bir anlayışına ulaşmak olacaktır. Din ve bilim arasındaki ilişkinin felsefi olarak nasıl kavramsallaştırıldığını ele alırken, aynı zamanda felsefenin dışından gelen katkıları bütünleştirerek ve dini ve bilimsel düşünce arasındaki değişen ilişkinin tarihini takip ederek tartışmayı genişleteceğiz. Bu ilişkinin çatışma, ölçülemezlik veya ortak yaşam açısından anlaşılıp anlaşılmayacağı sorusunu ele alırken, bilimsel keşiflerin dini doktrinler üzerindeki etkisi ve din ve bilimin kullandığı farklı gerekçelendirme ve doğrulama yöntemleri gibi konuları inceleyeceğiz.

Çağdaş edebi ve kültürel metinlerde “duygular”, ona adanmış artan sayıda konferans, burs, kitap ve dergi makalesi ile her zaman teorik ve eleştirel bir ilgi konusu olmuştur. Bu ders, modern sosyal kimliklerin ve çağdaş kültürel ve politik oluşumların ifade ve oluşumunu anlamak için bir teorik bir araç olarak insan duygularını inceler. Duyguların sadece kültürden kültüre değişmediği aynı zamanda kültürler içinde de bir geçmişleri olduğu bu dersin yol gösterici varsayımıdır. Bazı önde gelen modern ve çağdaş kurgu yazarlarının roman, kısa öykü ve denemelerini okuyarak ve meseleye odaklanan bazı çağdaş filmleri izleyerek duygular ile modern ve güncel sosyo-kültürel oluşumlar arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Çağdaş dünyamızı bir dizi karakteristik duygu biçimi olarak anlamanın mantıklı olup olmadığını soracağız. Dönem boyunca, insan duygularını kültürü, siyaseti ve toplumu eleştirmek için bir teori olarak yorumlamanın bir yolunu ele alacağız.

Ders, sanatı ve görsel kültürü analiz etmek ve bağlamsallaştırmak için kullanılacak bir dizi yorumlayıcı çerçeve ve teorilere giriş yoluyla öğrencilerin eleştirel düşünme ve analitik düşünme ve estetik duyarlıklarını ve farklı bakış açıları ve becerilerini geliştirmeyi ve bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu ders, öğrencilere klasik, çağdaş, bağımsız, deneysel, avangard ve uluslararası sinema gibi çeşitli film stilleri ve türlerini tanıtır. Öğrencilere sinematografi, mizansen ve kurgu gibi biçimsel öğeler aracılığıyla bir filmi nasıl “okuyacaklarını” öğretir. Derslerde film izleme, okuma, tartışma ve sunum içerecektir.

Bu ders, İstanbul’un sosyal, siyasi ve kültürel atlasını ve tarihini şehrin müzik, edebiyat ve sinema eserlerindeki imgesi üzeirnden incelemeyi amaçlamaktadır. Her ders haftası, şehrin ana semtlerinden ve bölgelerinden birine (Üsküdar, Beyoğlu, Haliç, Sultanahmet, Boğaz, Adalar, Kadıköy ve Kuzey Ormanları) müzikal, görsel ve edebi bir yolculuk olarak tasarlanmıştır. Her hafta, kısa tarihsel bir girişi o haftanın konusu ya da sorunsalı ile ilişkilendirilecek müzik parçası, film ya da okuma metninin tartışması ya da forumu takip edecek. Şiir, roman, kısa öykü, klasik Osmanlı müziği, popular şarkılar, Yeşilçam filmleri, çeşitli ses kayıtları, sözler, müzik ve görüntüler şehrin sonsuz mekansal varlıklarını oluşturur. Nihayetinde, dersin sonunda öğrencilerden edebi ya da görsel bir haritalandırma, işaretleme ya da belli bir semt ya da mahalle hakkında tematik bir şehir atlası hazırlamaları istenecek.

İstanbul birçoğumuz için zorlu bir aşk hikayesi. Ne onunla olabiliyoruz ne de onsuz. Batının doğusunda ve doğunun batısında yer alan, her zaman çatışmalar ve olasılıklarla dolu olan, fethi tarihte yeni bir çağın başlamasına neden olan kent iki imparatorluğa başkentlik yaptı: Bizans ve Osmanlı. Bu nedenle, burada yaşayanlar bir çok zaman kendilerini tarihin içinde gezinirken bulur. İstanbul, sakinlerine, pek çok zorluk ve sorunla birlikte muhteşem manzaralar ve heyecan verici karşılaşmalar sunar.

Dünya nüfusunun büyük çoğunluğu şehirlerde ikamet etmeye başladığından beri kentsel çatışmalar giderek tırmanmakta. İstanbul örneğinde; kentin küresel şehir ağına entegrasyonu, Avrupa göç krizi ve bunların yanı sıra yüksek deprem riskiyle meşrulaştırılan acımasız kentsel dönüşüm bu çatışmaları şiddetlendiriyor. İstanbul’da yaşamak her geçen gün daha zorlaşsa da o, dünyanın en ilginç ve büyüleyici metropollerinden biri olarak çekiciliğini korumayı başaran bir mega-şehir.

Elbette ki, böyle bir şehir çok sayıda edebi eserin ilham kaynağı ve mekanı olageldi. Bu derste, bu eserlerin izini sürerken iyi edebiyatın tadına varacak ve kent hakkında bilgi sahibi olacağız. Bize hem tanıdık hem de yabancı kentsel deneyimleri seçilmiş kurmaca metinler üzerinden yaşarken kentimize tamamen yeni bir bakış açısıyla bakmaya çalışacağız.

Derste okunacak tüm birincil ve ikincil kaynaklar İngilizce olacak; edebi metinler güvenilir çevirmenler tarafından Türkçe’den İngilizce’ye kazandırıldı. Bu nedenle, şehrin derinliklerindeki bu yolculuğa hem yerli hem de yabancı öğrenciler katılabilir.

Bu seçmeli ders, öğrencilere psikodilbilime giriş yapmak için tasarlanmıştır; insanların dili nasıl edindiğini, işlediğini ve ürettiğini inceleyen bilim dalı. Ders boyunca, kelimelerin görsel ve işitsel olarak tanınması, cümle anlama ve üretimi, iki dillilik (ve ötesi), dil edinimi ve dil bozuklukları gibi konular işlenecek. Dilleri nasıl öğrendiğimizi merak eden ve orijinal psikodilbilim araştırma makalelerini okumaya ve eleştirmeye ilgi duyan öğrenciler için ideal bir ders.

Tat ve lezzet arasındaki farkı anlamak, her gün yediğiniz yemeğin tadını yeni ve daha derin bir düzeyde çıkarmaktır diyebiliriz. Eggs Benedict, osso buco, ceviche veya içli köfte gibi dünyanın her yerinden çok iyi bilinen tarifleri analiz ederken aslında karamelizasyon, nixtamalizasyon, pastörizasyon, Maillard reaksiyonları, re-dox reaksiyonları vb. gibi çeşitli mutfak reaksiyonları üzerinde çalışacağız. Geleneksel tarifler, genel kimyayı ve temel biyokimyayı nasıl uyguladığımızı keşfetmek ve takdir etmek için bir araç olarak kullanılacağız. Köpüklerin, emülsiyonların, kolloidlerin, jellerin, süspansiyonların, çözeltilerin yapısını ve özelliklerini genel bir kimya dersi olarak inceleyeceğiz, ancak örnek vakalarımız yenilebilir (beze, dondurma, marshmallow, mayonez ve jelatin). Süt ve süt ürünleri, yumurta, et, balık, meyve ve sebzeler, bileşenlerimiz reaktan olarak kabul edilecek ve öğrencilerin kimyasal yapılarını anlamaları ve içerdiği tarifteki önemlerini değerlendirmeleri teşvik edilecek. Öğrenciler yakında, kimya ders kitabının, tabakları gibi her yerde bulunan bir şey üzerinde bile günlük hayatlarının bir parçası olduğunu görecekler. Bu dersin amacı, yaşam biçimimizi geliştirmek için temel bilimlerden nasıl yararlanılacağını öğretmek.
Gezegensel yaşam destek sistemleri, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik krizi nedeniyle çöküyor. Temel neden, doğaya ve halka yüklenen maliyetlere dayalı kar maksimizasyonu ile birlikte mevcut tüketici ekonomisidir. Mevcut ekonomi politikaları katı ve belirleyicidir; ekonomik büyüme hala refaha ulaşmanın bir yolu olmaktan çok nihai amaç olarak görülüyor. Gezegenimizin sınırlarına ulaştık ve üretebileceğinden fazlasını tüketerek gezegenin tasarruf hesabında bir açık yarattık. Bu derste, günlük hayatımızı besleyen mal ve hizmetlerin üretimini, dağıtımını ve tüketimini nasıl organize ettiğimize dair yeni düşünme yollarını keşfedeceğiz. İnsan ekonomik girişiminin üzerine inşa edildiği temel ilkelere meydan okuyan yeni paradigmalar öğreneceğiz ve şu soruyu soracağız, insanlık için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için bu ekonomiyi nasıl dönüştürebiliriz?
Dersin birinci bölümü, birincil ve ikincil enerji kaynakları ve onların sınıflanması, güncel rezervler ve gelecek projeksiyonları, enerji sektörü değer zincirinde birincil enerji kaynaklarının çıkarılması, enerjinin son kullanıcını talebine uygun çevrim teknolojileri, enerjinin taşınması (iletilmesi) teknolojileri konularından oluşmaktadır. Elektrik, termal ve mekaniksel enerji ayrıntıda tartışılmaktadır. Dersin ikinci bölümü enerjinin pazar fiyatının bileşenlerinden; değer zincirinde kullanılan teknolojilerin olgunluğu, arz talep dengesi, küresel ve ülkesel ekonomik faaliyetler ve politikalar konularını içermektedir. Üçüncü bölüm, farklı enerji teknolojileri için enerji sektörünün değer zincirinde kaynaktan son kullanıcıya sosyal maliyet, bireylere ve firmalara maliyet ve dış maliyet kavramlarını kapsamaktadır. Bu bölümde sosyal maliyetin pazar fiyatına yansıtılmasında çok kullanılan analizler metodolojiler tartışılmaktadır. Dersin dördüncü ve son bölümü yenilenebilir (temiz ve tükenmez) enerjilerin bugunki enerji karışımındaki yerini ve geleceğini içermektedir. Bu bolümde farklı yenilenebilir enerji çevrim teknolojilerinin sebep olacağı iklim değişikliği ve çevresel hasarlar (insan ve hayvan sağlığı, flora, fauna, doğal kaynaklar, geri çevrilemez hızlı iklim değişiklikleri) yanında iklim değişikliğine bağlı olamayan hasarlar(kaynakların yanlış kullanımı, geri dönüşü yeterli olmayan teşvikler, arz talep dengesizlikleri, yapısal ve makroekonomik etkiler) analiz edilip, bunların sosyal maliyeti azaltma potansiyelleri değerlendirilmektedir. Enerji tüketimini sosyal maliyeti azaltma yönünde uluslararası ve ulusal politikalar kısaca özetlenmektedir.

Bu dersin amacı tüm disiplinlerden gelen lisans öğrencilerine temel ekonomi okuryazarlığını sağlamaktır. Birçok iktisada giriş dersinden farklı olarak, bu ders ekonomi, kişisel finans, siyasal iktisat ve kalkınma çalışmalarını içeren inter-disipliner bir çerçeveye sahiptir. Ders birbiriyle ilişkili beş modülden oluşmaktadır. Birinci modül birev ile piyasaya odaklanarak fırsat maliyeti, rekabet, tekel, arz ve talep gibi temel mikro-ekonomi kavramlarını tanıtmaktadır. İkinci modül ülke ekonomisi ve devlete odaklanarak milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik kriz ve kalkınma gibi makro-ekonomik kavramları tanıtmaktadır. Üçüncü modül kişisel finansın temellerine odaklanarak paranın zaman değeri, risk, bileşik faiz gibi kavramları tanıtmanın yanı sıra öğrencileri finansal planlama, bütçe yapma ve tasarruf gibi gündelik para yönetimine hazırlamaktadır. Dördüncü modül küresel ekonominin son iki yüzyıldaki tarihine odaklanmaktadır. Beşinci modül Türkiye ekonomisine odaklanarak geçen yüzyıldan itibaren ticaret, finans, işgücü, sınıf, kalkınma, toplumsal cinsiyet ve ekonomik kriz dinamiklerini incelemektedir. Bu sayede öğrenciler kapitalist ekonomik kalkınmanın Keynesçilik, neo-liberalizm ve küreselleşme gibi farklı dönemlerini tanıyacaktır.

Bu ders para ve finansal ekonomiye giriş amacı taşımaktadır. Para ve finansa, tarihsel ve sosyal bir perspektif getirerek sadece iktisadi değil, aynı zamanda interdisipliner bir bakışla yaklaşmaktadır.

Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, paranın ortaya çıkışının sosyal ve tarihsel anlamını incelemeye ayrılmıştır. Modern ekonomilerde para bir değişim, tasarruf, ödeme ve ölçme aracı olarak kullanılmaktadır. Dersin ilk bölümünde paranın farklı işlevleri geçmişten günümüze uzanan bir perspektifle incelenecektir.

İkinci bölüm, dünya ekonomisinde ortaya çıkmış parasal sistemler üzerinedir. Erken modern dönemden 19. Yüzyıla kadar varlığını sürdürmüş bimetalizm, altın standardı ve küreselleşmenin başlangıcı ve son olarak Bretton Woods sisteminden 2008 krizine farklı finansal sistemler incelenecektir. Bölümün amacı parasal ekonominin gelişimine uzun vadeli bir bakışın getirilmesidir.

Son olarak, üçüncü kısımda kripto paraların ortaya çıkmasıyla para ve finansa getirilen modern yaklaşımlar tartışılacaktır.

Bu ders modern ekonominin temel kavramlarını öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Kamu politikasının herkese eşit davranmasını ve aynı zamanda etkili olmasını isteriz. Ancak, çoğu durumda, eşitlik ve etkinlik prensipleri farklı yönlere işaret eder. Bu ders, sağlık hizmetlerine erişim, üniversite tercihleri ve yerleştirmeleri, gelir eşitsizliği, iş, ücret, şirketler, işsizlik gibi pek çok konuda örnekleri inceleyerek eşitlik ve etkinlik ikilemini incelemeyi amaçlar. Ayrıca bu iki amacın birbiriyle daha az çatışmasını sağlamak amacıyla oyunun kuralları, diğer bir deyişle kurumlar, konusunda uygulanabilecek reformlar/değişiklikleri de ders kapsamında tartışacağız. Derslerde CORE Economy, Society, and Public Policy (ESPP) ve CORE The Economy (https://www.core-econ.org) ders kitapları kullanılacaktır. Kiraplar Core Ekonomi Projesi tarafından geliştirilmiş olup tamamen ücretsizdir. İnteraktif kitaplarda videolar, interaktif grafikler ve uygulamalı egzersizler bulabilirsiniz. Kitap, hem küçük bir sınıf için hem de asistanlar tarafından destek verilen büyük sınıflarda uygulamalar için uygundur.

Ders; öğrencilerin özellikle dijital demokrasi bağlamında siyasal katılım; iyi yönetişim ve kamu sağlığı ve çevre meselelerine hak odaklı yaklaşım ile idarenin şeffaflığı ve hesap verebilirliği hakkındaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Ders; öğrencilerin özellikle dijital demokrasi bağlamında siyasal katılım; iyi yönetişim ve kamu sağlığı ve çevre meselelerine hak odaklı yaklaşım ile idarenin şeffaflığı ve hesap verebilirliği hakkındaki bilgilerini artırmayı amaçlamaktadır.

Temel matematiksel kavramları öğrencilere bu kavramların gündelik yaşamdaki karşılıkları ve gereklilikleri çerçevesinde kazandırmaya dayanan ders, bu yolla onların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve matematiği sevmelerini hedefler. Öğrencilerin gündelik problemlere matematiksel çözüm stratejileri geliştirebilmeleri ve bu bağlamda gerekli matematiksel kavramları tespit edebilmeleri beklenir. Temel matematiksel kavramların deneyler yoluyla keşfedilip / tartışılacağı derste öğrenciler matematiğe olan gereksinimi birinci elden gözlemleyebileceklerdir.

Temel matematiksel kavramları öğrencilere bu kavramların gündelik yaşamdaki karşılıkları ve gereklilikleri çerçevesinde kazandırmaya dayanan ders, bu yolla onların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve matematiği sevmelerini hedefler. Öğrencilerin gündelik problemlere matematiksel çözüm stratejileri geliştirebilmeleri ve bu bağlamda gerekli matematiksel kavramları tespit edebilmeleri beklenir. Temel matematiksel kavramların deneyler yoluyla keşfedilip / tartışılacağı derste öğrenciler matematiğe olan gereksinimi birinci elden gözlemleyebileceklerdir.

Bu dersin iki temel amacı vardır: Öğrencilerin Türkiye’deki sosyal ve kültürel yaşamın dinamiklerini anlamalarına yardımcı olmak, öğrencileri Türkiye’nin önde gelen ve uluslararası alanda tanınan kültür ve sanat eserleri ve sanatçıları ile tanıştırmak ve Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

 • İstanbul’da kentsel dönüşüm ve kentsel ayrışma
 • Yaşar Kemal
 • Sait Faik
 • Orhan Pamuk
 • Ara Güler
 • Nuri Bilge Ceylan
 • Popüler Kültür ve Neo-Osmanlıcılık
 • Türkiye-AB İlişkileri
 • Türkiye’de Müzik: Eurovision
 • Türkiye’nin Coğrafyası
 • Ekoloji Meseleleri
 • Cinsiyet ve Toplum

 

Bu ders Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme sürecine odaklanmakta ve bu dönemde yaşanan dönüşümlerin modern Türkiye’nin oluşumuna yansımalarını incelemektedir. Ders bir düzeyde kronolojik bir akış takip etmekle birlikte, asıl olarak belli temalar etrafında şekillenmiş modüller üzerine kuruludur. Altı modül boyunca, devlet aygıtının modernleşmesi, küresel ekonomiye eklemlenme, şehirlerin dönüşümü, modern sanat formlarının ortaya çıkışı ve toplumsal hayattaki değişiklikler tartışılacaktır. Öğrenciler Osmanlı’nın son döneminde gerçekleşen siyasi reformlar, dönemin siyasi ve entelektüel figürleri, modernleşme ile birlikte toplumsal yapıda meydan gelen değişiklikler, şehirlerin demografik yapısı, kültürel hayat ve son olarak değişimi tetikleyen süreçler olarak savaş dönemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bu başlıklar birincil ve ikincil kaynaklar aracılığıyla işlenecektir.

Bu ders, bilimin farklı disiplinlerinde dünyayı ve gündelik yaşamı değiştiren buluşları, icatları ve dönüşümleri tartışarak öğrencilere temel bilimler konusunda geniş bir çerçeve sunmayı amaçlar. Ayrıca, üzerinde durulan bilimsel disiplinler ve aralarındaki bağlantılar hakkında öğrencilerde merak uyandırmayı, öğrencilerin bilimsel gelişmelerin sonuçlarını ve bugünün dünyasının şekillenmesinde bilim ve teknolojinin rolünü anlamalarına yardımcı olmayı hedefler.

Bu dersin temel amacı öğrencilere beşeri ve sosyal bilimlerde dünya medeniyetleri ve tarihi ile ilgili temel kavramları tanıtmaktır. Öğrencilerin bu kavramlar üzerine inşa edilen sosyal bilim teorilerini tanımaları, kavramların ve fikirlerin zaman ve mekân bağlamında değiştiğini ve kurumsal çerçevelerle belirlendiğini anlamaları beklenir. Uygarlık, bilim, tarih, zaman, mekân, mit, din, birey, toplum, aile, devlet, millet, ırk, cinsiyet, kültür, küreselleşme gibi kavramların içeriğine ve sosyal bağlamlarına odaklanan ders, öğrencilerin dünya tarihi içerisinde belirli gelişmelere yol açan tarihsel bağlam ve entelektüel koşulları anlamalarını sağlar. Bu bağlamda genel tema, medeniyeti nasıl anladığımız ve farklı medeniyet kavramlarıyla etrafımızdaki dünyayı nasıl yorumladığımız ve gündelik uygulamalarımızı nasıl organize ettiğimize yansımalarını incelemektir. Bu nedenle bu ders dünyanın başlangıcından, bilimsel, dini ve efsanevi kökenli öyküleri ve 20. yüzyılın başlarındaki sömürgecilik ve devrimlerin tarihini kapsar. Öğrencilerden dönem boyunca birincil ve / veya ikincil metinleri okumaları; tarih, aile, din, şehir ve / veya ulusla ilgili belgesel ve / veya filmler izlemeleri ve ders kapsamındaki kuramsal çerçevelere referansla tartışmalara katılmaları beklenir.

Bu disiplinler-üstü ders, öğrencilerin kendi yaşam anlayışlarını ve diğer insanlarla, toplumla ve varlığın geri kalanıyla olan ilişkilerini etik bir çerçeveden ve eleştirel bir anlayışla değerlendirmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Onları özgürce düşünmeye teşvik etmek; önyargılardan arınmalarına yardımcı olmak; özgüven sahibi, diğer canlıların haklarını takdir eden ve sivil katılım yoluyla toplumun gelişiminde aktif bir rol oynayan, sorumluluk sahibi bireyler haline gelmelerinde onlara destek olmak, dersin diğer temel hedefleridir. Çeşitlilik, Vatandaşlık / Kentlilik (‘Cit-y-zenship’), Toplumsal Cinsiyet, Bilgi Teknolojileri ve Biyoetik sorun alanlarına odaklanarak tasarlanan beş ayrı modülden oluşan ders ayrıca öğrencilere temel araştırma becerilerini kazandırmayı, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirerek dil hâkimiyetlerini pekiştirmeyi ve öğrencilerin akademik kelime haznelerini hem alıcı hem de üretken düzeyde genişletmeyi amaçlar.

Öğrencileri farklı bakış açılarından tasarım disiplini ve pratikleri ile karşılaştırmayı amaçlayan ders, tasarımı teknik/teknolojik, maddesel, mekânsal, ekolojik, politik, ekonomik ve küresel açılımları ile ele alır. Sınırların muğlaklaştığı tasarım, sanat, mimarlık, mühendislik, fen bilimleri ara-kesitlerinden örneklem alanını oluşturan derste, malzeme özellikleri, kavramsal çıkış noktaları, teknolojik ve kültürel boyutları ile ele alınacak tasarım nesneleri ve süreçleriyle öğrencilerin tasarım farkındalığının artırılması hedeflenir. ‘Analog/dijital’, ‘zanaat/fabrikasyon’, ‘bireysel/sosyal’, ‘özel/genel’, ‘maddesel/maddesiz’, ‘standart/standart olmayan’ gibi ikili karşıtlıklar üzerinden yapılan tartışmalar ekseninde, sürdürülebilirlik, geri dönüşüm, copyrightcopyleft, açık-kaynak gibi kavramlara da odaklanan ders, tasarım ve gündelik hayat ilişkilerini sorgulayan, araçsallık ve stratejileri ön plana çıkaran, temsil ve haritalama ve veri-güdümlü tasarım konularını ele alan modüllerden oluşur.

Hesaplamalı Düşünme dersi, karmaşık problem çözme görevleri için algoritmik düşünmeye uygulamalı bir şekilde giriş yapmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu ders ile hesaplama, matematik, mantık ve tasarım tabanlı farklı disiplinler arasında problem çözme becerileri ve yetkinliklerin oluşturulması amaçlamaktadır. Öğrencilerin gruplar halinde çalışacakları örüntü tanıma, soyutlama ve tümevarım/tümdengelim gibi birçok konu ve kazanacakları problem çözme becerinin yanı sıra, heyecan verici bilmeceleri ve sorunları çözmek için verilerle çalışarak, Python gibi programlama arayüzlerini kullanabilmeleri için öğrencilere bir alt yapı oluşturacaktır. Genel olarak, öğrenciler bu ders ile üniversite yaşamları ve haricinde de karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik onları hazırlayacaktır.

Bu ders öğrencilerin Türkçe okuma ve yazma becerilerini geliştirerek, okuduklarını, dinlediklerini, izlediklerini eleştirel bir bakış açısıyla çözümlemelerini ve düşüncelerini düzgün, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle ifade etmelerini sağlamayı amaçlar. Özet ve dilekçe yazmaktan argümana dayalı yazılara, münazaralardan araştırma, söylem analizi ve eleştiri yazıları yazmaya kadar geniş bir yelpazede eleştirel okuma ve yazma egzersizleriyle biçimlenen dersin bir diğer hedefi de akademik etik konusunda yüksek bir farkındalık yaratmaktır.

Bu dersin iki temel amacı vardır: Türkçe dil becerilerini kullanmaları ve geliştirmeleri için öğrencileri Türkçe materyallerle buluşturmak ve bu materyallerin kullanımı aracılığı ile öğrencileri Türkiye kültürüyle tanıştırmak.